-

Zbigniew

Wisła Warszawska – zarys problemu i jego rozwiązania w aspekcie planów rządowych

W kwestii nazewnictwa przyjmuje się, że Wisła Warszawska to odcinek rzeki od miejscowości Karczew na prawym brzegu i Gassy na lewym brzegu w km 488 do miejscowości Skierdy na prawym brzegu i Łomna na lewym brzegu w km 539 biegu rzeki.

Szerokość koryta Wisły na południu miasta wynosi około 1 kilometra, na północy wynosi około 600-700 metrów. Na wysokości Mostu Śląsko-Dąbrowskiego występuje maksymalne przewężenie, gdzie szerokość rzeki wynosi tylko 350 metrów. Ten śródmiejski wąski odcinek Wisły, nazywany jest „gorsetem warszawskim” i ciągnie się przez około dziewięć kilometrów.

Powstanie zwężenia wynika z faktu, iż bezpośrednio po II wojnie światowej właśnie tutaj brzegi rzeki były miejscem wywózki gruzów i odpadów komunalnych Warszawy. Odebrano rzece część należącego wcześniej do niej koryta, co doprowadziło do pogorszenia warunków przepływu wód podczas wezbrań oraz zwiększyło groźbę powodzi. W zwężonym korycie następuje wzrost prędkości przepływu wody oraz nasilają się procesy erozji dna rzeki - gwałtowne przejście od szerokiego do wąskiego koryta wód wielkich powoduje także, że powyżej Warszawy następuje intensywne odkładanie materiału wleczonego.

Dziś to przewężenie zwykło się uważać za naturalne, w rzeczywistości brzegi Wisły w tym odcinku usypane z gruzu wywiezionego z terenu zburzonej Warszawy i pokrytego w okresie powojennym piaskiem i rzecznymi namułami, realnie mają niewiele wspólnego z istniejącym do lat 80-tych XIX wieku pierwotnym przebiegiem linii brzegowej i szatą roślinną, która tu niegdyś istniała.

Przeszło od półwiecza następuje obniżenie dna Wisły, aktualnie średnio wynosi ono ponad 2 metry, powodując powstanie tak zwanego „wyboju warszawskiego” - najsilniejsza erozja wystąpiła w nurcie rzeki, co spowodowało znaczne obniżenie się poziomu wody w Wiśle przy niskich przepływach wynoszących około 200 m3/s.

Skutkiem takiego stanu rzeczy jest:

 - zanik plaż - przed półwieczem przy stanach średnich i niskich dno rzeki wynurzało się
z wody tworząc rozległe i przyciągające warszawiaków plaże, dno rzeki było łagodnie nachylone pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi, a głównym nurtem. Dawniej ten obszar średnio dwa razy w roku stanowił koryto rzeki, co ograniczało sukcesję roślinną. Obecnie Wisła przy stanach średnich i niskich płynie w głęboko wyerodowanym korycie,

 - intensywny rozwój roślinności w międzywalu, który doprowadził do zmniejszenia się przepustowości koryta wielkiej wody i wzrostu zagrożeń powodziowych oraz prawdopodobieństwa powstawania zatorów lodowych,

 - problem eksploatacyjny ujęć wody dla elektrociepłowni Siekierki i zaopatrzenia w wodę wodociągów miejskich, w tym wymuszone stosowanie rozwiązań technicznych innych od zwykłego ujęcia grawitacyjnego,

 - naruszona stabilność bulwarów warszawskich,

 - zagrożenie stateczności filarów mostów warszawskich,

 - niski stan, a nawet brak wody w basenach portów warszawskich,

- oddalenie się przystani warszawskich klubów wodniackich od wody płynącej w obniżonym korycie Wisły, na dodatek dostęp do wody utrudnia gęsta roślinność,

 - obniżenie się zwierciadła wód gruntowych w pobliżu rzeki.

Utrzymujący się obecnie niski stan wód gruntowych oraz obwałowanie wyerodowanego głęboko wciętego koryta Wisły w dno doliny prowadzi o fałszywego przekonania lokalnych władz samorządowych, mieszkańców i inwestorów o całkowitym bezpieczeństwie przeciwpowodziowym obszarów nadwiślańskich.

Przedstawione negatywne skutki nadmiernej erozji dna Wisły Warszawskiej spowodowały powstanie licznych ekspertyz i opracowań, których celem było określenie oraz zaproponowanie przedsięwzięć je ograniczających.

 Należy przypomnieć, iż „[…] W latach 1969 – 1972 zastosowano w Polsce po raz pierwszy metody analizy systemowej do opracowania programu inwestycyjnego gospodarki wodnej w dorzeczu Wisły. Prace te były realizowane przez polskich naukowców
i projektantów przy częściowej pomocy technicznej i finansowej Funduszu Rozwoju ONZ.
Był to znaczący krok naprzód w rozwiązywaniu wielu problemów inwestycyjnych gospodarki wodnej w Polsce. 
W latach 1972-75 realizowany był Problem Węzłowy 10.1.2. Zagospodarowanie i ochrona zasobów wodnych w Polsce.

W 1976 r. rozpoczęto realizację Programu Rządowego PR-7 Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych. Program ten był w pewnej części kontynuacją poprzedniego programu realizowanego przy współpracy ONZ. PR-7 dotyczył całości zasobów wodnych Polski. W ramach tego programu powstało wiele interdyscyplinarnych zespołów badawczych składających się z pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych, biur projektowych oraz organizacji gospodarczych. Powstało wiele wartościowych prac naukowych i wdrożeniowych oraz szereg interesujących publikacji. Program ten przyczynił się do znacznego podniesienia poziomu polskich zespołów badawczych w dziedzinie gospodarki wodnej. Zakończył się w 1985 r. 

Program zagospodarowania Wisły i jej dorzecza rozpoczęty w 1978 r. był bardzo szerokim i wszechstronnym programem społeczno-gospodarczym o wyraźnej podbudowie naukowej. Obejmował on przede wszystkim Wisłę i jej dorzecze. Realizację tego programu przewidziano na okres najbliższych 20 lat, to jest w perspektywie do 2000 r.[…]”

[Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski „Gospodarka wodna w Polsce w latach ‚50 – ‚80”

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej  2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu.]

Z uwagi na to, że każdy stopień wodny na rzece o wyerodowanym korycie to:

 - powstrzymanie niekontrolowanego obecnie samoczynnego pogłębiania przez rzekę dna oraz niszczenia przez nią brzegów i zabudowy regulacyjnej oraz przeciwpowodziowej,

 - poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych i powodziowych,

 - energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych,

 - przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego,

 - ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do rzeki przez kompleksy odwodnieniowe z pompowniami. Urządzenia te są integralną częścią każdego stopnia wodnego przeznaczoną do regulacji stosunków wodnych w zasięgu wpływu piętrzenia na stopniu,

należy powrócić do koncepcji budowy stopni wodny na Wiśle Warszawskiej.

Pierwotne koncepcje z lat 60 - tych XX wieku (pomijam projekt stopnia wodnego pod Bielanami w Warszawie z 1938 roku) przewidywały budowę :

 - stopnia wodnego Warszawa-Północ ( zwany również stopniem Nowy Dwór) z zaporą czołową w 544,7 kilometrze rzeki i o rzędnej piętrzenia ok. 79,70 m n.p.m. z cofką sięgającą aż do rejonu Gocławia,

 - stopnia wodnego Warszawa-Południe (zwany również stopniem Siekierki) z zaporą czołową w 505 kilometrze rzeki i o rzędnej piętrzenia ok. 84,00 m n.p.m., długość zbiornika wynosić miała około 11 kilometrów.

           

Z uwagi na nowe kierunki rozwoju stolicy i postępujący proces zagospodarowania doliny rzeki po wykonaniu wielu analiz i opracowań przyjęto w 1975 roku racjonalną koncepcję budowy trzech stopni wodnych na Wiśle Warszawskiej o niższym piętrzeniu, i tak:

 - stopień wodny Zakroczym  - został usytuowany poniżej zakola Wisły km 552,5 i ujścia Narwi; po prawej oparty o wysoki brzeg, a po lewej stronie łączony z istniejącym wałem przeciwpowodziowym. Część piętrząca miała składać się z zapory ziemnej i jazu o niskim progu; śluzę żeglugową o parametrach dla IV klasy drogi wodnej usytuowano na prawym brzegu, wykorzystując obniżenie terasy zalewowej.

piętrzenie                                                                   - 73,0 m n.p.m.

spad                                                                           - 4,0 m

długość zapory czołowej                                           - 1 250 m

długość zbiornika                                                      - 29 km

średnia głębokość zbiornika                                      - 3,4 m

powierzchnia zbiornika                                             - 13,4 km²

objętość zbiornika                                                     - 46,5 mln

śluza:

szerokość                                                                   - 12 m

długość                                                                      - 192 m

awanporty                                                                 - 540 m

minimalna gwarantowana głębokość drogi wodnej  - 2,5 m

elektrownia wodna                                                    - ok. 15 MW.

Stopień wodny Zakroczym jest też elementem przyszłej drogi wodnej na odcinku od ujścia Narwi do Zalewu Zegrzyńskiego po wybudowaniu śluzy w Dębem.

 

 - stopień wodny Jabłonna  - został usytuowany w km 533,2 rzeki Wisły, został połączony
z istniejącymi obustronnymi wałami przeciwpowodziowymi. Część piętrząca miała składać się z zapory ziemnej i jazu o niskim progu; śluza żeglugowa o parametrach dla IV klasy drogi wodnej.

piętrzenie                                                                   - 79,3 m n.p.m.

spad                                                                            - 6,3 m

długość zapory czołowej                                        - 1000 m

długość zbiornika                                                     - 24 km

średnia głębokość zbiornika                                   - 4,6 m

powierzchnia zbiornika                                            - 18,4 km²

objętość zbiornika                                                     - 74,5 mln

śluza:

szerokość                                                                           - 12 m

długość                                                                               - 192 m

awanporty                                                                          - 540 m

minimalna gwarantowana głębokość drogi wodnej  - 2,5 m

elektrownia wodna                                                           - ok. 20 MW.

Stopień wodny Jabłonna swym zasięgiem obejmuje wyerodowane koryto Wisły w rejonie śródmieścia Warszawy.

 

 - stopień wodny Siekierki  - został usytuowany w km 507,0 rzeki Wisły, mieści się między istniejącymi obustronnymi wałami przeciwpowodziowymi. Część piętrząca miała składać się z jazu stałego z koroną przelewową i jazu o niskim progu z zamknięciami, umieszczonego
w korycie rzeki; śluzę żeglugową o parametrach dla IV klasy drogi wodnej usytuowano
na lewym brzegu.

piętrzenie                                                                   - 83,5 m n.p.m.

spad                                                                           - 4,2 m

długość zapory czołowej                                           - 900 m

długość zbiornika                                                      - 13 km

średnia głębokość zbiornika                                      - 4,0 m

powierzchnia zbiornika                                             - 8,2 km²

objętość zbiornika                                                     - 30,0 mln

śluza:

szerokość                                                                   - 12 m

długość                                                                      - 192 m

awanporty                                                                 - 540 m

minimalna gwarantowana głębokość drogi wodnej  - 2,5 m

elektrownia wodna                                                    - ok. 10 MW.

Piętrzenie stopienia wodnego Siekierki sięgać będzie do rejonu Kępy Zawadowskiej.

Źródło danych hydrotechnicznych - ”Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce”
Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 1985.

 

Należy obecnie pilnie powrócić do prac projektowych na szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi stopni wodnych Zakroczym, Jabłonna i Siekierki, które będą elementem międzynarodowej drogi wodnej E-40, zgodnie z następującymi decyzjami rządowymi:

 - w dniu 14 czerwca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Uchwałę nr 79 w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten stanowi bazę dla planowanych działań na polskich śródlądowych drogach wodnych,

 - w dniu 6 marca 2017 roku został podpisany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akt ratyfikacyjny „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym” (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance). Polska w ramach porozumienia zobowiązała się do dostosowania międzynarodowych dróg wodnych na terenie Polski do co najmniej IV klasy żeglowności.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Miedzynarodowe_%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowe_drogi_wodne_Polski.png/1280px-Miedzynarodowe_%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowe_drogi_wodne_Polski.png

Żródło: pl.wikipedia.org

 

Oczywistym jest, że stopnie wodne Zakroczym, Jabłonna i Siekierki wymagać będą takiego planowania i projektowania, aby zapewnić realizację tych inwestycji przy minimalizacji niekorzystnego ich wpływu na środowisko zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, wydanymi w 2012 roku w sprawie żeglugi śródlądowej i ochrony przyrody,
pt: „Guidancedocument on Inlandwaterway transport and Natura 2000. Sustainableinlandwaterway development and management in the context of EU Birds and HabitatsDirectives”/„Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasieji siedliskowej”/. 

Wiedza naukowa oraz stosowane dobre praktyki w branży hydrotechnicznej
i wodno- melioracyjnej gwarantują takie projektowanie, budowanie i eksploatację tych urządzeń, że stanowią one obszary ekorozwoju.Często są to tereny z właściwie określanym przez kreatywnych i wykształconych przyrodników specyficznym siedliskiem, pozwalającym zachować bioróżnorodność.

Zdaniem Komisji Europejskiej wytyczne dotyczące stosowania unijnego prawodawstwa mają być użytecznym narzędziem dla lepszego porozumienia między inwestorami, planistami, decydentami i osobami działającymi na rzecz ochrony przyrody, umożliwiając im opracowywanie projektów odpowiadających celom ekologicznego transportu śródlądowego, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiskowych rzek.

Należy również przeprowadzić analizę możliwości poprowadzenia przez koronę zapór i jazów stopni wodnych Zakroczym, Jabłonna i Siekierki mostów drogowych.

Opracował: 

Zbigniew 

lipiec 2018

 tagi:

Zbigniew
3 lipca 2018 17:39
21     1182    10 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Zbigniew @Zbigniew
3 lipca 2018 17:47

Najgorsze w tym wsystkim jest to, że za te wszystkie projekty zagospodarowania rzek w Polsce zapłacili nasi rodzice w latach 70 - tych XX wieku. Wychodzi na to, że nie tylko Rosja jest organizacją pozwalającą sobie na wypłukiwanie z niej bogactw i szans na wzbogacenie.

Ciekawą rzeczą jest też to, że wczoraj cyt."W ciągu 18 miesięcy powstanie studium wykonalności zagospodarowania Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk.
Studium wykonalności wykona, wyłoniona w przetargu, brytyjska firma Halcrow Group Limited." ... 

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @Zbigniew
3 lipca 2018 18:04

Super tekst. Dziękuję

zaloguj się by móc komentować

matthias @Zbigniew 3 lipca 2018 17:47
4 lipca 2018 08:38

Dzień dobry

Jak Pan sądzi. Wykonalne jest przepłynięcie Wisłą z np. Sandomierza do Gdańska łodzią o zanurzeniu 1 m.? Myślę o stanie obecnym, nie o planach na przyszłość.

zaloguj się by móc komentować

bolek @Zbigniew
4 lipca 2018 09:07

"Wykonalne jest przepłynięcie Wisłą z np. Sandomierza do Gdańska łodzią o zanurzeniu 1 m.? "

Po lekturze "Przemsza płynie do Paryża"

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/przemsza-plynie-do-paryza/

mogę odpowiedzieć - Nie! :(

zaloguj się by móc komentować

Zbigniew @matthias 4 lipca 2018 08:38
4 lipca 2018 09:44

Niestety nie da się, obecnie trzeba zapomnieć o odcinku pomiędzy Sandomierzem a ... dodam, że w Kozienicach położony jest w poprzek Wisły jaz powłokowy (taka sama sytuacja jest w Połańcu). Wydaje mi się, że na Wiśle będzie budowana prywatna droga wodna, ale nie mam danych. Proszę zwrócić uwagę na to, że po wybudowaniu stopni wodnych Zakroczym, Jabłonna i Siekierki oraz śluzy żeglugowej na zaporze w Dębem (skandalem jest to, że jej tam do dziś nie ma) to wtedy mamy piękną Pętlę Warszawską - obszar eksploracji turystycznej przy Warszawie. Myślę o warto o to walczyć.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Zbigniew 4 lipca 2018 09:44
4 lipca 2018 10:31

Byłoby to naprawdę piękne.

zaloguj się by móc komentować

matthias @Zbigniew 4 lipca 2018 09:44
4 lipca 2018 11:06

Na co człowiek nie spojrzy, wszystko w ruinie. Największa rzeka w Polsce i nie można jej przepłynąć w sumie niewielką łodzią. Dziękuję za odpowiedź.

zaloguj się by móc komentować

Zbigniew @Zbigniew
4 lipca 2018 11:48

Przepraszam za wprowadzenie w błąd, rzeki w Polsce nie mają być prywatyzowane, lecz prowdopodobnie prywatne będą elementy infrastruktury żeglugowej (w tym porty śródlądowe).  

Wszystkie opracowania, które były do tej pory robione świadczą jednoznacznie, że Wisła ma ogromy potencjał, jeśli chodzi o rozwój, ale nic nie zostało zrobione w formie profesjonalnej, czyli takiej, którą dałoby się przedstawić bankom i instytucjom finansowym, które chciałyby na tę inwestycję wyłożyć pieniądze – powiedział podczas uroczystości minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, cytowany przez Polską Agencję Prasową .

Jak dodał szef resortu, dokumenty muszą zostać przygotowane naprawdę dobrze, ponieważ to one mają stanowić solidną podstawę do zwrócenia się do podmiotów prywatnych o przekazanie środków finansowych.

Nie będzie to budowane z budżetu państwa – zadeklarował minister. Oczywiście będzie w pewien sposób wspierane, ale przede wszystkim chcemy to zrobić w sposób rynkowy, typowy dla przedsięwzięć biznesowych.

Jak zaznaczył Gróbarczyk, istotą użeglowienia Wisły ma być otwarcie portów w Gdańsku i Gdyni na wschód poprzez połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym.

 

 

zaloguj się by móc komentować

mooj @Zbigniew
4 lipca 2018 12:16

Polemizowałbym z fragmentem dotyczącym przewężenia / "gorsetu warszawskiego" - tj nie wydaje mi się, że akurat na wysokości mostu Kierbedzia/Śląsko-Dąbrowskiego szerokość zmniejszyła się po wywózce gruzu

patrz zdjęcia lotnicze z 1935

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna&L=PL&X=7502115.38682257&Y=5790615.483148086&S=6&O=d_fotoplan_1935&T=60400c0faff006xA0

proste porównania możliwe z 1945, 76 etc (menu zdjęcia po prawej)

zaloguj się by móc komentować

Zbigniew @mooj 4 lipca 2018 12:16
4 lipca 2018 13:23

Wywózka gruzu nastąpiła po 1945 i troszkę trwała, porównywanie zdjęć z 1935 r. ze zdjęciami z 1945 r. jest w tym wypadku pomyłką. Proszę wpisać w google frazę "goset warszawski" jest tego dużo i nie ma potrzeby tego tutaj powielać. Istotą rzeczy jest to czy IMPERIUM faktycznie chce prze Wisłę budować korzytarz transportowy, czy jest to tylko ściema.

zaloguj się by móc komentować

mooj @Zbigniew
4 lipca 2018 13:49

Powyższy link umożliwia porównanie sytuacji 1935 nie tylko z wiosną/latem 1945 (co oczywiście miałoby sens wątpliwy, choć pewien ma:), ale także 1976-1977 (o czym wspomniałem), 1982, 1987, 1990, 2001, 2005, 2008

Co do istoty - nie polemizuję (nawet z tak mocnym sformułowaniem:)

Co do tego, czy wywózka gruzu (a zaczęła się jeszcze przed 1945!) akurat pod most obecnie Śląsko-Dąbrowski przewęziła tam...widać.

Dziękuję za instrukcję użytkowania wyszukiwarki google

pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

Zbigniew @mooj 4 lipca 2018 13:49
4 lipca 2018 14:19

Ups, przepraszam słabo w tym się poruszam. Niestety na zdjęciach lotniczych nie zobaczy Pan skali degradacji Wisły. Proszę mi uwierzyć erozja dna nie jest tylko problemem Warszawy, od lat zajmuję się sprawą budowy stopnia wodnego w Niepołomicach. Przy niskich i średnich stanach wody w Wiśle nie wypłynie się z Krakowa nawet kajakiem. Jeśli dokopię się do materiałów archiwalnych to może więcej napiszę na temat warszawskich stopni wodnych. Zwracam uwagę, że informacja o stopniach wodnych Zakroczym, Jabłonna, Siekierki znajduje się jedynie w książce "Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce" Wyd.Komunikacji i Łączności Warszawa 1985, która została wydrukowana w ilości 400 egz. z nadrukiem POUFNE.  Dostęp do archiwów jest trudny, jak pozyskiwałem dane dotyczące stopnia wodnego Niepołomice 2007 roku w RZGW Kraków nie dostałem zgody od "bezpieczeństwa" na wykonanie skanów, pozwolili mi tylko poczytać i potrzymać w ręce. 

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Zbigniew 4 lipca 2018 14:19
4 lipca 2018 15:42

Bardzo ważna informacja kontekstowa.

zaloguj się by móc komentować

Greenwatcher @Zbigniew 4 lipca 2018 13:23
5 lipca 2018 08:40

Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję.  Cieszę się, że Pan znowu w wodnym temacie.

Istotą rzeczy jest to czy IMPERIUM faktycznie chce prze Wisłę budować korzytarz transportowy, czy jest to tylko ściema.

 

Na Wiśle, na odcinku od Gdańska do Warszawy, mamy:

- 16 rezerwatów przyrody (w tym dwie otuliny) i kolejne 14 w promieniu 1 km od osi rzeki;

- 3 parki krajobrazowe i kolejne 4 w promieniu 1 km od osi rzeki;

- otulinę Kampinoskiego Parku Krajobrazowego i granicę parku w promieniu 1 km od osi rzeki;

- 12 obszarów chronionego krajobrazu i kolejne 5 w promieniu 1 km od osi rzeki;

 

I teraz to co najlepsze, a co wykorzystuje UE, by za pomocą tubylczej zielonej kolumny, więzić potencjał rozwoju:

- 3 obszary Natura 2000 tzw. ptasie (Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Ujście Wisły PLB220004, Dolina Środkowej Wisły PLB140004) i kolejne 2 w promieniu 1 km od osi rzeki;

- 7 obszarów Natura 2000 tzw. siedliskowych (Solecka Dolina Wisły PLH040003, Kampinoska Dolina Wisły PLH140029,

Dolna Wisła PLH220033, Włocławska Dolina Wisły PLH040039, Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, Dybowska Dolina Wisły PLH040011, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012) i kolejne 7 w promieniu 1 km od osi rzeki.

 

Mniejszych form ochrony przyrody nie wyliczam.

 

Jeśli brytyjska firma Halcrow Group Limited – o której Pan wspomniał, najmie sobie jako podwykonawców tutejszych przyrodników (a tak będzie, bo „robota” do rozliczenia, a kasa do wzięcia), a w centrach decyzyjnych UE (Berlin, no i troszkę ten Paryż, ale i tak dla nas niekorzystny) nie będzie akceptacji i interesu to na bank nic z tego nie będzie. Wystarczą te obszary Natura 2000, by sam pomysł już zablokować, a nikt rządowi nie podpowie co to jest nadrzędny interes publiczny (a ten i tak nie będzie słuchał, bo jego celem jest święty spokój). Natura 2000 służy bowiem do kontroli krajów podległych, a ochrona przyrody to tylko narzędzie polityki zewnętrznej. Warszawa jest jedyną stolica europejską, przez którą przepływa tak duża rzeka, a całe jej koryto i znaczna część doliny jest w obszarze Natura 2000. Przypadek? Taki jak ten, że nad lub w pobliżu strategicznych złóż surowców w Polsce są także obszary Natura 2000.

To jest i będzie kolejny upust publicznego pieniądza, a Imperium już nie to co kiedyś ... chyba, że celem jest kolejne otwarcie frontu na zapleczu Berlina, na wschodzie, ale to już parę razy w historii przeżywaliśmy.     

zaloguj się by móc komentować


Zbigniew @Greenwatcher 5 lipca 2018 08:40
5 lipca 2018 09:55

Celowo nie poruszałem spraw związanych z "ochroną przyrody",bo wiadomo, że jest to ściema dla maluczkich, co by wierzyli, iż przyrodę się chroni. Wydaje mi się, że będzie otwarty front na zapleczu Berlina. Firma, która wykonywała opracowania (ocena i możliwości ich wykorzystania, projekty stopni wodnych na rzekach, zbiorników itp.) zasobów wodnych Polski od lat 40-tych do 90-tych XX wieku została sprzedana Holendrom... Jeśli zapadnie decyzja (jeszcze nie namierzyłem gdzie), to nagle okaże się, że można budować nawet w ścisłym rezerwacie.

zaloguj się by móc komentować

Greenwatcher @Zbigniew 5 lipca 2018 09:55
5 lipca 2018 10:45

Wiem, ze Pan uogólnia z tym rezerwatem, ale dla porządku od razu zaznaczmy, że krajowe formy ochrony przyrody nie mają większego znaczenia. Obecnie liczy się tylko Natura 2000, która większość tych form, z rozmysłem, a ze skutkiem utraty suwerenności, pokryła, ale i na to są rozwiązania. Prawda, że jeśli pojawi się silny gracz, który chce zrobić interes to problemu budowy nie będzie. Nie widzę takiego, a Pan już o tym nieraz pisał. Istnieje jednak życie pozaunijne i na to powinniśmy być przygotowani. Dla wielu (włączam tu i siebie) nowe uniwersum jest trudne do odnalezienia, a przecież byliśmy już we wschodnioeuropejskim bloku socjalistycznym, który też miał być wiecznie żywy, a jednak go ktoś przejął.  

Jeżeli większość rolników w Polsce jest zadłużona, a więc rynek masowych dóbr rolnych, nie jest już „nasz” to gdzieś jest feudał, który może potrzebować Wisły i innych dróg wodnych do ich transportu - tak jak kiedyś potrzebny był Prusom Kanał Bydgoski i Notecki. Ale czy to jest to nowe uniwersum, bez nazwy państwa, stolicy i bloku, a za zasłoną kredytu?

zaloguj się by móc komentować


Zbigniew @Greenwatcher 5 lipca 2018 10:45
5 lipca 2018 11:28

Dla mnie zagadką jest , kto kazał PIS-owi zająć się drogami wodnymi w Polsce. Od 1985 roku był to temat tabu (tj.od spotkania Rockefeler - Jaruzelski). Z drugiej strony środki ONZ szły opracowanie planów zagospodarowania Wisły już w latach 50-tych XX, później w chyba w 1965 roku Polska ponoć dostała 250 mln dolarów na ten cel (z taką kwotą się spotkałem, jaka była siła nabywcza w PRL dolara nie trzeba mówić). Apogeum wydawania tych pieniędzy nastąpiło w latach 70-tych XX wieku (powstały technika gospodarki wodnej i wydziały na uczelniach) po 1985 roku zaczęło się wygaszanie. W latach 90-tych XX wieku puszczono zasłonę dymną w postaci ekologów. Dodam, że tzw. Program Wisła był i jest realizowany w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, bo w nim nie tylko chodziło o budowę stopni wodnych na Wiśle. Ktoś przełożył wajchę.

zaloguj się by móc komentować

Paris @Zbigniew 4 lipca 2018 11:48
6 lipca 2018 00:09

O la la...

... ten  szeW  resortu zapodal, ze nie bedzie  TOTO  budowane z budzetu panstwa  !!!

A to feler  !!!

Pewnie  banksterzy od Morgan'a  nam to wybuduja... i pewnie do  2027 roku... cos w podobie jak te lotnisko w Baranowie.

zaloguj się by móc komentować

Zbigniew @Paris 6 lipca 2018 00:09
6 lipca 2018 13:06

Proszę zobaczyć jak były budowane stopnie wodne na Renie. Kanał Ren-Men-Dunaj budowany był przez spółkę akcyjną, kanały na Wyspie i we Francji były inwestycjami prywatnymi. Nic nowego pan minister nie powiedział. Pewnie powstaną spółki akcyjne.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować